Fotogalérie:
čítať ďalej
Služby poskytované knižnicou

 

PREDAJ

OBAL S NÁSUVNOU LIŠTOU A4 – 10 CENTOV

 

HREBEŇOVITÁ VAZBA

VIAZANIE SEMINÁRNYCH PRÁC  - DO 20 STRÁN – 0,20 CENTOV

 

 ZVIAZANIE HREBEŇOVITEJ VAZBY S VYTLAČENÍM SEMINÁRNEJ PRÁCE PRIAMO V KNIŽNICI   1 €

Seminárne práce zasielajte mailom na adresu: kniznica@alzbetami.sk  

 

KOPÍROVANIE

1 STRANA - 0,07 CENTOV

1 STRANA OBOJSTRANNE  – 0,10 CENTOV

 

KNIŽNIČNÝ A VYPOŽIČNÝ PORIADOK  DETAŠOVANÉHO PRACOVISKA BL. M. DOMINIKA TRČKU V MICHALOVCIACH

 

Úvodné ustanovenie

Zariadenie knižnice a knižničné fondy sú majetkom Detašovaného pracoviska bl. M. Dominika Trčku v Michalovciach. Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

Poslanie a predmet činnosti knižnice

Knižnica je vzdelávacím a informačným pracoviskom pre potreby študentov, prednášajúcich učiteľov a zamestnancov detašovaného pracoviska.

Hlavným poslaním knižnice je podpora  výučby, tvorivého vedeckého vzdelávania v oblasti sociálnych vied a zdravotníctva, je vzdelávacím, informačným a študijným centrom.

Zabezpečuje doplňovanie, spracovanie a sprístupňovanie knižničného fondu v tlačenej forme.

Uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné a záverečné práce bakalárskeho a magisterského štúdia.

 

Výpožičné pravidlá

O rozsahu a spôsobe sprístupňovania a požičiavania dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojím poslaním a charakterom ako aj požiadavkami na ochranu knižničných fondov.

Požičiavanie dokumentov sa obmedzuje len na prezenčné výpožičky, ž. j. len do priestorov študovne.

Výpožičné služby sú bezplatné.

Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično – informačných služieb z vlastných knižničných fondov.

Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje používateľa k využívaniu jej služieb.

Používateľ osobne zodpovedá za požičané dokumenty a nesmie ich požičiavať ďalším osobám.

Používateľ je povinný do 2 týždňov vrátiť vypožičané dielo v takom stave, v akom ho prevzal. Pri vypožičaní si ho má prezrieť a prípadné poškodenie ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia.

Detašované pracovisko bl. M. Dominika Trčku má právo požadovať náhradu za poškodenie a stratu požičaných dokumentov.

Používateľ služieb knižnice je povinný dodržiavať v priestoroch študovne ticho, nevyrušovať iných  používateľov a dbať na pokynu pracovníka knižnice.

V priestoroch študovne je zakázané používať mobilný telefón.

Používanie vlastných prístrojov na snímanie časti dokumentov (fotoaparát, kamera a pod.) sa nepovoľuje.

Do priestorov knižnice nie je povolené vnášať zbrane, konzumovať jedlo, alkohol a fajčiť.

Vstup do knižnice nie je povolený používateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

Vypožičané bakalárske a magisterské práce nie je povolené vynášať z priestorov študovne.

Knižnica požičiava žiadanú odbornú literatúru v čase, ktoré je primeraný jej prevádzkovým možnostiam.

Pri odchode zo študovne, po preštudovaní je študent povinný literatúru a iné použité dokumenty osobné vrátiť pracovníkovi knižnice a prevziať si svoj čitateľský preukaz.

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov používateľa služieb knižnice je zabezpečená v rozsahu zákona č. 428/2002 Z. z.

Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1. 10. 2011

 

Za knižnicu zodpoveda: maria.mackova@alzbetami.sk

Facebook: