Fotogalérie:
čítať ďalej
O nás

 

Detašované pracovisko bl. Metoda D. Trčku v Michalovciach vzniklo 1. júna 2006 zásluhou zriaďovateľa a rektora VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., Dr.h.c. multi  a doc. PhDr. Dariny Wiczmándyovej, PhD. mim. prof., ktorí zaznamenali zvýšený záujem o štúdium sociálnej práce v regióne Zemplín. Predstavitelia mesta Michalovce boli naklonení myšlienke vzniku ďalšej vysokej školy v regióne aj vzhľadom na prijatie zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, podľa ktorého zamestnanci štátnej správy mali povinnosť v rámci výkonu svojich odborných činností spĺňať podmienku ukončeného prvého stupňa vysokoškolského štúdia. 

Potreba dostupnosti a prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu je podmienená niekoľkými negatívnymi špecifikami regiónu:

  • vysokou nezamestnanosťou,
  • oblasťou s najnižším sociálno – ekonomickým hodnotením regiónu,
  • oblasťou s najvyšším  počtom  znevýhodnenej populácie,
  • oblasťou s najnižšou vzdelanostnou úrovňou,
  • najnižšou strednou dĺžkou života,
  • vysokou mortalitou v produktívnom veku.

V akademickom roku  2007/2008 začalo študovať odbor sociálna práca v externej forme štúdia 143 študentov.

V akademickom roku 2008/2009 sa na bakalárske štúdium prihlásilo 360 študentov v externej forme štúdia. Špecifikom pracoviska sa stal projekt v odbore sociálna práca - Edukátor pre klientov s diabetes mellitus.

Dňa  3. 9. 2009 sa pracovisko presťahovalo do zrekonštruovanej budovy bývalého SOU stavebného na Partizánskej ulici v Michalovciach. Na 1. poschodí mali študenti k dispozícii dve posluchárne s kapacitou 120 miest,  tri učebne s kapacitou 48 miest, dve seminárne miestnosti a  odbornú knižnicu.  Rekonštrukciou prešlo aj 2. poschodie, kde sa nachádzajú seminárne miestnosti a odborné učebne pre odbor ošetrovateľstvo. Všetky učebne sú vybavené modernou audiovizuálnou technikou s možnosťou pripojenia sa na internet.

V akademickom roku 2009/2010 študovalo na našom pracovisku v Michalovciach 653 študentov v externej forme štúdia a 50 v dennej forme štúdia odboru sociálna práca.

V akademickom roku 2010/2011 bolo do prvého ročníka prijatých 70 študentov v dennej forme štúdia a 150 v externej forme štúdia v odbore sociálna práca. V tomto roku sa zároveň otvorilo i externé štúdium v magisterskom stupni štúdia, do ktorého sa prihlásilo 135 absolventov bakalárskeho štúdia z detašovaného pracoviska v Michalovciach ale i z iných vysokých škôl na Slovensku.

V akademickom roku 2010/2011 tak študovalo na našom pracovisku 895 študentov. Štátne záverečné skúšky v bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe sociálna práca absolvovalo 302 študentov, vrátane 40 študentov špecializácie Edukátor pre klientov s diabetes mellitus.

Akademický rok 2011/2012 bol piatym rokom existencie Detašovaného pracoviska v Michalovciach a  študovalo na ňom 1 120 študentov v študijnom odbore sociálna práca.

 Počet študentov v nasledovných akademických rokoch bol:

Akademický rok

Prijatých do 1. ročníka

Spolu študovalo

Ukončilo štúdium ŠZS

2012/2013

373

1126

442

2013/2014

291

937

345

2014/2015

283

906

304

2015/2016

292

894

317

2016/2017

88

683

250

2017/2018

111

671

130

2018/2019

165

638

131

2019/2020

167

674

136

2020/2021

184

722

245

2021/2022

148

625

 

V akademickom roku 2016/2017 sme rozšírili študijný odbor sociálna práca o špecializáciu Sociálna práca so zameraním na verejnú správu. O túto špecializáciu prejavili záujem najmä zamestnanci obecných a mestských úradov, ako aj inštitúcií verejnej správy.

VŠZaSP sv. Alžbety sa stala na Zemplíne významnou vzdelávacou inštitúciou. Za 15 rokov pôsobenia vychovala tisícky sociálnych pracovníkov, ktorí našli uplatnenie vo verejnej správe, samospráve, sociálnych službách. Významne sa tiež upevnil okruh pedagogických zamestnancov, ktorí sú zárukou kvalitného vzdelania.

V súčasnosti Inštitút bl. Metoda D. Trčku, Michalovce v odbore Sociálna práca zabezpečuje výučbu v dennej a externej forme štúdia v bakalárskom a magisterskom stupni a taktiež umožňuje vykonať rigoróznu skúšku.  VŠZaSP sv. Alžbety vychováva mladú generáciu tak aby mladí ľudia mali vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre profesijnú prax, ale aby mali v sebe aj charizmu sv. Alžbety a bl. M. D. Trčku.

 

o nás
Facebook: